سفر تمرکزی با عنوان: قدرت شفابخشی- ایجاد یک روال صبحگاهی

سفر تمرکزی با عنوان: قدرت شفابخشی- ایجاد یک روال صبحگاهی

  • November 8-10, 2019
  • M.T.O. Shahmaghsoudi® Sacramento Center
  • Sacramento, California

سفری تمرکزی با مضمون خود درمانی، از شامگاه روز جمعه هشتم نوامبرتا صبحگاهان روز یکشنبه دهم نوامبر ۲۰۱۹ در مجتمع خانقاهی شهرساکرامنتو برگزار شد. شرکت کنندگان روشهایی موثر و کارآمد با حضور در جلسات کارآموزی درموازنه، دلسوزی ومحبت شخصی، میدانهای انرژی انسان، تنفس، ارتباط و اتصال قلب و مغز، تجسم خلاق و تعیین اهداف قابل دسترس برای سلامت بهین و مطلوب، آموخته و لذت کاربرد آنها را دریافتند. با سلاح اطلاعات جدید و آموخته های بدیع، حضار انگیزه و توانی نوین جهت اعمال علم و آگاهی تازه فراگرفته خود در زندگانی روزمره حاصل نمودند.