خانقاه مونترئال میزبان گردهمایی "صلح و بشر امروزی از نظر عرفان"