سفر تمرکزی سالانه جوانان (٢٠١۹)

سفر تمرکزی سالانه جوانان (٢٠١۹)

  • June 6-9, 2019
  • M.T.O. Shahmaghsoudi® Sacramento Center
  • Sacramento, California