مراسم افطار در خانقاه شیکاگو/میلواکی

مراسم افطار در خانقاه شیکاگو/میلواکی

  • May 19, 2019
  • M.T.O. Shahmaghsoudi® Chicago/Milwaukee Center
  • Milwaukee, Wisconsin