فستيوال ساليانه كتاب در لس انجلس (۲۰۱۹)

فستيوال ساليانه كتاب در لس انجلس (۲۰۱۹)

  • April 13-14, 2019
  • University of Southern California
  • Los Angeles, California

مرکز انتشارات مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® و انجمن تصوف مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در تاریخ ۱۳-۱۴ آوریل سال ۲۰۱۹ با ارايه ۱۴۰۰ سال ازآموزه ها، مقالات و اشعارعرفانی این مکتب در جشنواره کتاب لس آنجلس تایمز شرکت کردند. همه ساله بیش از ۱۵۰ هزار بازدید کننده در بزرگترین گردهمایی کتاب سال در آمریکای شمالی از غرفه های بیش از ۳۰۰ منتشرکننده در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، بازدید میکنند. غرفه انتشارات مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® کتب نوشته شده توسط بزرگترین اساتید عرفان معاصر را به نمایش گذاشت که موضاعاتی اعم از عرفان، شعر و علوم روز را شامل میشد. بازدید کنندگان فرصت آشنایی با عرفان، کلاس ها و جلسات مکتب در اورنج کانتی و لس آجلس، و کلاس های تمرکز® در جنوب کالیفرنیا را پیدا کرده و از مجموعه غنی از کتب این مکتب دیدن کردند.