معرفی عرفان اسلامی در گردهمایی گفتگوی ادیان در ایالت نیومکزیکو