دهمين سالگرد برپايى پارلمان اديان جهان در جنوب كاليفرنيا

دهمين سالگرد برپايى پارلمان اديان جهان در جنوب كاليفرنيا

  • October 14, 2017
  • Santa Monica Stake Center
  • Los Angeles, California

در روز ١٤ اكتبر ٢٠١٧، انجمن تصوف مكتب طريقت اويسى شاه مقصودى® در جشن دهمين سالگرد برپايى پارلمان اديان جهان شركت نمود. اين سازمان يكى از بزرگترين سازمانهاييست كه در گسترش و بهبود روابط اديان در جنوب كاليفرنيا فعاليت داشته، و از سوى شهردار لس انجلس بخاطر نقش چشمگيرش در ايجاد صلح و دوستى، مورد تحسين قرار گرفته است. در اين برنامه، بحث و تبادل نظر در مورد گذشته، حال، و آينده فعاليتهاى بين الاديانى صورت گرفت و افراد از تجربيات شخصى خود در اين باب سخن گفته و پيشنهادات جالبى براى بهبود و تاثير گذارى بيشتر اين فعاليتها مطرح گرديد. اين برنامه با صرف شام و اجراى موسيقى توسط گروههاى مذهبى مختلف از جمله گروه ذكر انجمن ما ادامه يافت. شركت كنندگان از تجربه ذكر ابراز خوشنودى كردند و ابراز داشتند كه ذكر براى آنها احساس آرامش را دربر داشت.