شرکت انجمن روانشناسی عرفانی در کنگره جهانی روان درمانی ۲۴-۲۸ ژوئیه، پاریس

شرکت انجمن روانشناسی عرفانی در کنگره جهانی روان درمانی ۲۴-۲۸ ژوئیه، پاریس

  • July 24-28, 2017
  • UNESCO
  • Paris, France

انجمن روانشناسی عرفانی مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در هشتمین کنگره جهانی روان درمانی که با عنوان‌ «عشق و هستی در قرن ۲۱» در سازمان یونسکو واقع در شهر پاریس برگزار شد، شرکت نمود. در این کنفرانس که در تاریخ ۲۴-۲۸ ژوئیه ۲۰۱۷ برگزار شد، اعضای انجمن چهار مقاله با موضوعات متفاوت از جمله «عرفان: علم روان»، «به کارگیری اصول تصوف در زمینه روان درمانی»، «خلوت و ثبات درونی» و «اثرات تمرکز® بر روى معنویت و سلامت» را به حضار ارائه دادند. همچنین اعضای این انجمن با همکاری شاگردان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در پاریس یک كلاس آموزش تمرکز® برگزار کرده و در مصاحبه ای رادیویی تحت عنوان: عرفان، عشق و تمرکز® شرکت نمودند. صدها تن از شرکت کنندگان با زمینه های متفاوت در جلسات روانشناسی عرفانی این کنفرانس حضور یافتند. شرکت کنندگان نه تنها فرصتی برای آشنایی با آموزه های روانشناسی عرفانی پیدا کردند، بلکه به طور شخصی آن را تجربه نمودند. استقبال بی نظیر شرکت کنندگان از کلاس تمرکز® سبب شد تا برگزار کنندگان کنفرانس یک کلاس تمرکز® دیگر را به برنامه اضافه كنند.