ذکر و تزكيه قلب

ذکر و تزكيه قلب

  • July 16, 2017
  • M.T.O. Shahmaghsoudi® Sacramento Center
  • Sacramento, California

در روز یکشنبه شانزدهم ژوئيه ٢٠١٧، مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® در ساکرامنتو، ميزبان يك گردهمايى با عنوان "ذکر و تزكيه قلب" بود كه در آن به اهمیت ذكر در عرفان اسلامى پرداخته شد. گروه ذکر چهار ذکر بسیار زیبا اجرا كرده و از حضار جهت همراهی در دو ذکر دعوت نمودند. در این مجلس همچنین مقالات کوتاهی درمورد انرژی قلب، انرژی نور، گسترش و برچیدن قلب و همچنین یکی از اشعار مولوی خوانده شد. تعدادی ازشرکت کنندگان علاقه فراوانی به آموزش بیشتر و شرکت در جلسات هفتگی خانقاه نشان دادند. ما با شوق در انتظار موقعیت های آینده در جهت توسعه و گسترش نورعشق و عرفان میباشیم.